16.12.05

Los Galarzas presentan... El Principe Gitano

IN DE GUETTO
(de Elvis Presley)


AN DERS NO FRAI
ON DE COLEIN GREY CHICAGO MUN
BEIBI BENIS CHARLISMON IS IN DE GUETTO.

AN DEJAR MAMA CRAI
POS ENINFI GUAN SIDO SIDONI
MODRITIEN GRIN MAOFIIN DE GUETTO

PIPOL YOUNG OL DE TAIN, DE CHILI GIL PIJAIN.
EJIL GROU VIOU, GUIYOUN MANDEI.
TU QUE LO QUE YU AN MI, A WICHU BLAI CHUSI
DE WI SIMPLI TEN AN GÜEN, AN BLUN DE DONDE GÜEIN.

GÜEDEGÜELTEN
AN DE GÜELGUEJEIN QUILICHI GUY
RENI POSPRISES TRUITI GUAYBRUS IN DE GUETTO.

AN DE JANGAIBEN
SOSIESTARERCHUR RUAN ESTRUIT
NAILI CHUST TUIFIL IJIFAN FRISCH IN DE GUETTO

DE CUAN NEI, EN DE PRESCHO ON DE YONMALBRIQUE AGÜEY.
EJIS AY CAL ESTILICAE
QUIL TU RUAN ESDURIFAE GIMON, MAMA CRAI.
ADECRAUN ANDEROAN ESTRUIT, YONMAFEIS DAUN NISTUITIFIN DE GUETTO.

AN DE YONMANDAI
ON DE COLEIN GREY CHICAGO MUN
MODELITI BEIBI CHARLIS IS GON, IN DE GUETTO.

AN DERS MAMA CRAI