21.3.06

Apologia ao amigo Gato

We apologise for the tremendous ball scratching. We apologise for the great balls of fire. We apologise for the the. We apologise for the bad wine. We apologise for other things that need apologies. And we also apologise for the fact we wont apologise for. We're sorry. We're many.